Mer om skipsmedisin

Hva er skipsmedisin

Skipsmedisin fokuserer på helse- og sikkerhetspraksiser nødvendig for å opprettholde sjøfolks velvære om bord på skip. Dette området av helseomsorgen sikrer at alle om bord har tilgang til essensielt førstehjelpsutstyr, medisinsk utstyr, og nødvendige medisiner for å effektivt håndtere både umiddelbare og langvarige helseproblemer mens de er til sjøs. Det understreker betydningen av å være forberedt på de særegne utfordringene ved livet på åpent hav, inkludert isolasjon, begrenset tilgang til profesjonell medisinsk hjelp, og potensielle forsinkelser i medisinsk evakuering under kritiske nødsituasjoner.

skipsmedisin kasse
skipsmedisin kasse
skipsmedisin
skipsmedisin

Forskriften har til formål å sikre at det om bord på skip finnes skipsmedisin som er nødvendig for å ivareta arbeidstakeres og passasjerers helse og sikkerhet. Forskriften skal bidra til forsvarlig anskaffelse, oppbevaring, utlevering og kontroll av skipsmedisin

Skipsmedisin skal underlegges sakkyndig ettersyn minst en gang hver tolvte måned. Kontrollen kan i unntakstilfeller utsettes i opptil fem måneder. Utført ettersyn skal dokumenteres, jf. fjerde ledd. Med sakkyndig ettersyn menes ettersyn av farmasøyt eller lege.

For skip med sikkerhetsstyringssertifikat, jf. sjødyktighetsloven​1 femte kapittel med tilhørende forskrifter, kan sakkyndig ettersyn foretas hvert tredje år, forutsatt at skipsfører eller den han gir fullmakt, jf. § 5, foretar tilsvarende ettersyn av legemidler og medisinsk utstyr, jf. første ledd, minst en gang hver tolvte måned. Sikkerhetsstyringssystemet skal inneholde prosedyre for kontroll og ettersyn av skipsmedisin.

Skipsmedisin i redningsmidler skal i tillegg til ettersynet etter første og annet ledd kontrolleres av skipsfører eller den han gir fullmakt en gang hver måned. Skipsmedisin i oppblåsbare redningsflåter skal etterses ved den årlige kontroll av godkjent servicestasjon, jf. Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs (SOLAS).

Ved ettersynet skal det kontrolleres at skipsmedisinen er i samsvar med kravene i forskriften, at det oppbevares på korrekt måte, at holdbarhetsdatoer ikke er overskredet og at utlevering av legemidler er nedtegnet, jf. § 21. Det må kontrolleres at beholdningen av narkotika er i samsvar med kontrollboken og eventuelt avvik må protokolleres og nærmere forklares.

Legemidler til kassasjon skal normalt innleveres til apotek eller lignende.

Ved destruksjon av legemidler om bord skal dette skje på forsvarlig måte.

Kontakt oss for hjelp til skipsmedisin